Skillnaden mellan desinfektion och sterilisering

Skillnaden mellan desinfektion och sterilisering är graden av hur mycket och vilka typer av smittoämnen som tas bort eller dödas. Enkelt uttryckt så dödar sterilisering alla mikroorganismer, medan desinfektion inte gör det utan endast minskar mängden skadliga mikroorganismer.

Desinfektion

Desinfektion innebär att antalet smittämnen på  instrument, föremål och ytor reduceras så att det inte är smittfarligt. Det som kan finnas kvar är sporer och svampar.Det finns två metoder för desinfektion, värmedesinfektion och kemisk desinfektion.

Värmedesinfektion

Värmedesinfektion är den effektivaste metoden. I hemmet är kokning en metod för värmedesinfektion. På vårdinstitutioner och sjukhus används disk- och spoldesinfektor som håller en temperatur på 85 – 90 grader Celsius.

Kemisk desinfektion

Den metoden används för material som inte tål värme men även för t.ex. rostfria bord och bänkar. Materiel som ska desinficeras får ligga i en kemisk lösning som dödar mikroorganismerna. Till huddesinfektion används Klorhexidin som är en alkoholförening och har god effekt på bakterier och virus. Exempel på fler desinfektionsmedel är aldehyder, alkohol, klorföreningar, jod och formalin.

Sterilisering

Med sterilisering menas att material av olika slag görs absolut fria från smittämnen, alltså även sporer. För att en medicinteknisk produkt ska få märkas som STERIL enligt SS-EN 556 krävs att det på en miljon produkter inte får finnas mer än en levande mikroorganism. Ett föremål bör vara sterilt om det ska föras in i delar av kroppen som vanligtvis inte står i förbindelse med yttervärlden genom att hud eller slemhinna penetreras.

Värmesterilisering – autoklavering

En autoklav används för att hetta upp torr vattenånga till över 120 grader Celsius.

Joniserande strålning

eller radioaktiv strålning är en metod som används inom industrin för sterilisering av t.ex. sprutor, kanyler, kompresser och handskar.

Källor

2 Responses

  1. Anton
    Anton / 11-19-2019 / ·

    Hej, vilket ämne/produkt bör jag rengöra min dermaroller med för att det ska va säkert? Tack så mycket

Leave a Reply